shakerine Archive

سوال و جواب: آیا چیزی که اعتقاد داریم تبلیغات آنها و دلخواسته های ماست یا واقعاً واقعیت است؟

محدود کردن تحلیل مشکلات به ریشه های داخلی و بومیِ قضایا بغیر از عقب ماندن از آگاهیهای بروز و نیآموختن در مورد سیستمهای خشنِ اقتصادی-سیاسی جهانی، که
Read More

کنترل کامل مردم لازم نیست. برنامه ریزی برای هر گوشه زندگی و فکر مردم لزومی ندارد!

آموزش ساختن وسائل خورشیدی به مادر بزرگهای پابرهنه ی آفریقائی در یک موسسه هندی. ویدئو داخل لینکهای پائین نشان میدهد که مادر بزرگهای پابرهنه با برق وسایل خورشیدی
Read More